actuele website voor en door de bewoners van Swartbroek.

De dorpsraad van Swartbroek heeft de website aangepast naar huidige, moderne tijd. Deze website is zogenaamd ”responsive”. Dit wil zeggen dat alles zich aanpast aan het scherm waarmee u kijkt

Deze nieuwe website van Swartbroek bevat alle informatie die van belang kan zijn voor inwoners en geïnteresseerde nieuwkomers. Swartbroek staat bekend als het kleinste kerkdorp van Weert met zo’n 900 inwoners, maar met een levendig verenigingsleven (13) en diverse kleine bedrijven, waarvoor U niet het dorp uit hoeft. Swartbroek ligt op 5 km. van de stadskern Weert en 2 Km. van de supermarkt in Ell.
In een natuurlijke omgeving (de Krang) onderhouden en verzorgd door natuurmonumenten, en op 2 Km. van de A2 richting Maastricht en Eindhoven.

Swartbroek is een ideale en rustige woonomgeving voor jonge gezinnen met kinderen, met een bassischool en diverse sport - en muziekverenigingen. Voor ieder wat wils. De dorpsbelangen worden beheerd door een dorpsraad die onze belangen met regelmaat bij de gemeente Weert onder de aandacht brengen.
Diverse werkgroepen zetten zich in om activiteiten te organiseren voor de jeugd en inwoners in het algemeen. De werkgroep ‘School en B.S.O’, zet zich in de school te behouden omdat we op dit moment een gering aantal leerplichtige leerlingen in ons dorp woonachtig hebben. Het geringe aantal inwoners van Swartbroek heeft tot gevolg dat ook onze verenigingen onder druk komen te staan. Het is moeilijk om bestuursfuncties en ledental op peil te houden. Mocht er interesse zijn om in Swartbroek te gaan wonen, neem gerust contact op via dit mailadres: dorpsraadswartbroek@outlook.com


Initiatief introductie brief Whats-appgroep Buurtpreventie      

logo buurtpreventie
De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om een WhatsApp-groep “Buurtpreventie” op te starten.
Via deze introductiebrief kunt U zich aanmelden.

Hoe kun je je aanmelden?

Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden?
Neem eventueel telefonisch contact op met Patrick Smeets (Coolensteraat)
of Peter Ogier.(Weystraat)
Vermeld duidelijk je naam en adres.
Meld je aan want “Samen staan we sterker!”

Ons nieuwe email adres is 'buurtpreventie@swartbroek.info'.

Werkgroep WhatsApp-groep Buurtpreventie
(enkele enthousiaste dorpsgenoten)


Beste inwoners van Swartbroek,


Woningbouw in Swartbroek is bittere NOODZAAK!


Beste inwoners van Swartbroek,
Bij dezen geven wij geïnteresseerden in woningbouw op maat in Swartbroek nog een laatste mogelijkheid om dit aan ons kenbaar te maken.
Aansluitend willen wij dit in een brief verwerken en deze in samenspraak met de dorpsraad aan de gemeente Weert overhandigen.
Ook in Altweerterheide zijn initiatieven genomen om ook daar de broodnodige woningbouw te realiseren en het dorp leefbaar te houden.
Feit is dat er nu in Swartbroek nog een dubbele bouwkavel beschikbaar is en er een plan ligt voor 4 woningen op locatie oude school.
Echter sluiten deze mogelijkheden totaal niet aan op de behoefte die er is vanuit het dorp.
Gebleken is dat er behoefte is aan betaalbare starterswoningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen voor ouderen, waar men eventueel ook nog begeleid met zorg kan wonen.

M.vr.gr.
Ger Smolenaers 06 53198877
Henrie van Geneijgen 06 10231128


Ongediertebestrijding


Hallo Dorpsbewoners,
In juni heeft er in enkele straten een onderzoek plaats gevonden in verband met de zwarte rat. Deze was op enkele plaatsen in ons dorp gesignaleerd. De firma Van Eck Bedrijfshygiëne heeft in opdracht van de gemeente de woningen bezocht en gecontroleerd op aanwezigheid van de zwarte rat. Echter niet alle straten/adressen zijn bezocht. Als u ratten ziet kunt u dit melden bij de gemeente. Schaam u niet hiervoor, u kunt er waarschijnlijk niets aan doen als er een rat in uw omgeving rond loopt. De rat zorgt echter voor overlast dus melden is noodzakelijk. Melden kunt u bij de gemeente, 0495-575000. Dit is het algemene nummer, u wordt doorgeleid naar de juiste afdeling of ze nemen de melding aan en leiden die door. Ook via de site van de gemeente kunt u info krijgen. www.weert.nl


DORPSRAAD INFO

logo Swartbroek
De Dorpsraad behartigd de belangen van de dorpsbewoners en zorgt samen met die bewoners voor de leefbaarheid in het dorp. Zij vormt een intermediair tussen verschillende organen zoals gemeente, politie, andere dorpen en wijken van Weert, om zodoende de belangen van het mooie Swartbroek te behartigen.
In de Dorpsraad zitten enthousiaste vrijwilligers die geregeld bij elkaar komen om het doel: leefbaarheid van het dorp, te verwezenlijken. Naast de leden van de Dorpsraad zijn ook werkgroepen, die onder de Dorpsraad functioneren, actief. Daarbij moet je denken aan de
werkgroep Sinterklaasviering,
werkgroep Sint Maarten,
werkgroep behoud peuterspeelzaal en school,
werkgroep buurtpreventie en de
werkgroep Kermis.
Door het gebruik maken van werkgroepen kunnen specifieke activiteiten doorgang vinden.
Echter door het stoppen van een aantal leden zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe leden.
Ben je geïnteresseerd, wil je meedenken, wil je de belangen van ons mooie dorp behartigen, heb je ideeën genoeg en wil je die verwezenlijken kom dan vrijblijvend naar onze volgende vergadering.
Die vergadering is op 7 november om 20.00 uur in Corneel.
Wil je vooraf informatie dan kun je je wenden tot een van de zittende leden of je vraag stellen via e-mail: dorpsraadswartbroek@outlook.com
De Dorpsraad bestaat momenteel uit de volgende personen:
Janneke Puts-Jacobs,
Veerle Smolenaers
en Gerda Koonen.


Voorontwerpbestemmingsplan ‘Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’

Weert,
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 28 september 2017 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 8 november 2017, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Altweerterheide,Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit.
De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/ope-ningstijden.
Het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de actualisatie van het bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’, een gedeelte van het bestemmingsplan 'Laar-Hushoven' en een aantal kleinere bestemmingsplannen.
Het in de Structuurvisie Weert 2025 vastgelegde beleid wordt verwerkt in dit bestemmingsplan.
Zo komen onbenutte indirecte bouwmogelijkheden voor woningen (binnenplanse afwijkingen en wijzigingsbevoegdheden) te vervallen. Verder wordt op een aantal plaatsen, waar detailhandel, horeca of dienstverlening is toegestaan binnen de bestemming Wonen, maar waar geen of andere functies aanwezig zijn, de aanduiding van de verbeelding verwijderd dan wel omgezet in een passende aanduiding, afhankelijk van de feitelijke situatie.
Afbakening plangebied.
Het plangebied omvat de 5 kernen Weert, te weten Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy.
Raadplegen, indienen zienswijze.
Het voorontwerpbestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaalraadpleegbaar via: www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPAltLaaStrSwaTun-VO01. Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (28 september 2017 tot en met 8 november2017) kunnen ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college van burge-meester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495)575 236. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.
Vervolgprocedure.
Van de ingekomen reacties ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan zal een eindverslag inspraak worden opgesteld. Hierna zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
Dit wordt bekend gemaakt in 'Via' Weert, het gemeenteblad en de Staatscourant.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook 6 weken ter inzage.
Binnen deze periode kunt u een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad.
De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan.
De zienswijzen betrekkinghebbende op het ontwerpbestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden betrokken.
Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend,daarover schriftelijk worden bericht.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’ kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemenewet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplanis ingediend.

Weert, 27 september 2017.
Burgemeester en wethouders van Weert,
G. Brinkman, A.A.M.M Heijmans.
gemeentesecretaris burgemeester.